รายชื่อชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียน
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 48 GROUPS
สถานที่เรียน : 435
1.นายฟาร์ นุชเนื่อง
25 25
2 5 ส.เพื่อ ต.อ.พ.น.
สถานที่เรียน : 443
1.นางวัฒนา เหล็งหวาน
2.นางอังคนา ธนบดีศรีสุข
50 0
3 Business Computer
สถานที่เรียน :
1.นางสาววิราภรณ์ เจตวัง
2.นายอภิสิทธิ์ เสนาฤทธิ์
50 49
4 Crossword
สถานที่เรียน : 441
1.นางมิ่งขวัญ สุขมาก
2.นางสาวบงกศรัศม์ สุรังคพิพรรธน์
50 49
5 English for Pleasure
สถานที่เรียน :
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาวสุกานดา ทองตัน
- - - 25 30
6 English Presentation
สถานที่เรียน : 647
1.นางสาวณัฐกฤตา โนนสว่าง
25 18
7 English short stories
สถานที่เรียน : 441
1.นางสาวปรียาภรณ์ กะตาก
2.นางสาววรรณวิสา สิงหะ
50 26
8 Fun with English
สถานที่เรียน : 528
1.นางสาวณัฏฐิณี ประเทืองยุคันธ์
- - - 25 15
9 GAT-English
สถานที่เรียน : 664
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางเกวรินทร์ ภิรมย์ญาณ
- - - 25 24
10 Guitar TPN
สถานที่เรียน : 661
1.นายหฤษฎ์ ทรัพย์อุปถัมภ์
25 27
11 Handmade
สถานที่เรียน : 222
1.นางธนิดา ราชจันทร์
25 25
12 Happy Yummy
สถานที่เรียน : 112
1.นางสาวสุธารัตน์ ผลมีศักดิ์
25 25
13 Isometric sketching
สถานที่เรียน : ฝ.221
1.นางสาววรางคณา จันทารักษ์
25 10
14 Jataka Tales Budda Story
สถานที่เรียน : 214
1.นางสาวปุญญิสา วรรณดี
2.นางสาววรรณวิภา เกษมรัตน์
50 12
15 Law คนเก็บกฎ
สถานที่เรียน :
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นายนำพล สาสิงห์
- - - 25 20
16 Math Equation
สถานที่เรียน : 533-534
1.นางสาววิภาดา จันทร์ภิรมย์
2.นางสาวสุภัทรา ทองเปลี่ยน
3.นางสาวอภิชญา ไชยยะ
75 6
17 My Math
สถานที่เรียน : 631
1.นางสาวประกิตศรี เผ่าเมือง
10 11
18 Physics for Admission
สถานที่เรียน : 635
1.นายกิตติศักดิ์ รอดเริง
- - - 25 16
19 Portfolio For TCAS 1
สถานที่เรียน : 666-667
1.นางสาวดุษฎี แม่นปืน
2.นางสาวรติกร บนสูงเนิน
3.นายณัฐนนท์ จิตต์สนอง
4.นายอาทิตย์ เพชรี
- - - - 50 28
20 Portfolio For TCAS 2
สถานที่เรียน : 666-667
1.นางสาวดุษฎี แม่นปืน
2.นางสาวรติกร บนสูงเนิน
3.นายณัฐนนท์ จิตต์สนอง
4.นายอาทิตย์ เพชรี
- - - - - 50 52
21 Robot TPN
สถานที่เรียน : ห้องหุ่นยนต์
1.นางสาวปณิชา ธรรมนรภัทร
25 25
22 Rubber flying
สถานที่เรียน : 431
1.นายธีรศักดิ์ กรดแก้ว
2.นายออมทรัพย์ ดวงศรี
50 10
23 Science Show
สถานที่เรียน : 432
1.นางสาวสุจิตรา หนูงาม
2.นางสาวหนึ่งฤทัย ธนูเงิน
50 7
24 Smart math
สถานที่เรียน : 657
1.นางสาวนัยเนตร ดงทอง
25 25
25 Speedball
สถานที่เรียน :
1.นางชบาไพร สืบสำราญ
2.นางสาวรัชดาภรณ์ ฆ้องคำกล
50 50
26 Sudoku
สถานที่เรียน : 658
1.นางสาวสุรีพร หาไมตรี
2.นายพิเชษฐ์ ทิพย์ไธสง
50 38
27 TPN คอมพิวเตอร์แคร์
สถานที่เรียน : 624
1.นายเฉลิมชัย ตาระกา
25 27
28 Up to me
สถานที่เรียน : ห้องพยาบาล อาคาร 6
1.นางเนาวรัตน์ หน่อแก้ว
25 25
29 We love English
สถานที่เรียน : 448
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางนงลักษณ์ แย้มคำ
- - - 25 0
30 การ์ตูนวิทยาศาตร์
สถานที่เรียน : 437
1.นางกานต์รวี ผิวนิ่ม
2.นางธันว์ชนก บัวคงดี
3.นางสาวชญาภา พาขุนทด
4.นางอัจฉรา เย็นรัตน์
100 42
31 กีฬามวยไทย
สถานที่เรียน : สนาม
1.นายเกรียงไกร บัวใหญ่รักษา
25 30
32 ข่าวสารการกีฬา
สถานที่เรียน :
1.นางอชิรญา เดือนแจ่ม
25 20
33 คณิตคิดประดิษฐ์
สถานที่เรียน : 548
1.นางสาวญดาณัฏฐ์ เจนประเสริฐ
2.นางสาวพรนภา กิตติวิภาส
50 26
34 คณิตคิดเลขเร็ว
สถานที่เรียน : 323
1.นายธีระชัย เจริญต้นตระกูล
25 31
35 คณิตศาสตร์โอลิมปิค
สถานที่เรียน : 623
1.นายบัญชา จันทร์ผา
25 28
36 คณิตศิลป์
สถานที่เรียน :
1.นางปราณี อบเทศ
25 21
37 คลินิคภาษาอังกฤษ
สถานที่เรียน : 672
1.นางสาวนชนุช ศุทธาดา
2.นางสาวพเยาว์ ยศชัยภูมิ
3.นางสาววรารัตน์ แซ่จิว
75 33
38 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น
สถานที่เรียน : 427
1.นางจตุพร ฉิมมา
25 26
39 คัด-สรรค์ไทย
สถานที่เรียน : 644
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวอาภรณ์ คูประเสริฐวงศ์
- - - 25 3
40 คัดอักษรภาพภาษาจีน
สถานที่เรียน :
1.นางสาวพรทิพย์ เม่นคง
2.นางสาวสุธาภรณ์ วรกาญจนกุล
3.นางสาวเรวิกา กลัดแพ
4.นายธานัท เดชะศาสวัต
100 16
41 เคมีโอลิมปิค
สถานที่เรียน : 633
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวปวรา อินต๊ะมุด
2.นางสาวพิมณฑ์รัตน์ กลิ่นจันทร์
3.นางสาวเฟื่องลัดดา จิตจักร
4.นางสาวปาจรีย์ สุศิลานุรักษ์
- - - 75 17
42 งานซิลสกรีนผ้า
สถานที่เรียน : ฝ212
1.นายอำนาจ ใจซื่อ
20 20
43 งานประดิษฐ์กับกระดาษ
สถานที่เรียน : 223
1.นางธัญธร ทองมาก
25 24
44 งานผ้าทำมือ
สถานที่เรียน : 632
1.นางสาวจิตลดา ตันธะสินธุ์
2.นางสาวบุปผา พ่วงปิ่น
3.นางสาวมารียำ แปะโพระ
4.นางสาวเกศวิไล บรรพต
75 31
45 ชีววิทยาโอลิมปิค
สถานที่เรียน : 634
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวกันย์ณัชชา บำรุงผล
2.นายทิรัฐ ใหญ่น้อย
3.นางสาวพัชรินทร์ พรวิจิตร
4.นางสาวอารยา สีดาเกลี้ยง
- - - 75 11
46 ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : 121
1.นายไกรสิทธิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์
2.ว่าที่ร้อยตรีธาราพงศ์ แสงหล่อ
50 33
47 ดนตรีโฟล์คซอง
สถานที่เรียน : โดมหน้าอาคาร 4
1.นายโชคชัย สกุลโพน
25 22
48 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย
สถานที่เรียน : 521
1.นางสาวประไพศรี ปัญญา
2.นายธีรพงศ์ มีโภค
3.นายวรรณสวัสดิ์ นูพิมพ์
50 48
49 ตัดกระดาษจีน
สถานที่เรียน :
1.นางสาววันใหม่ วงศ์สิม
25 25
50 ที่นี่ประเทศไทย
สถานที่เรียน : 216
1.นางสาวฑาริกา โคตรวิทย์
2.นางสาวเพ็ญภัทร เกิดลาภี
50 47