รายชื่อชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียน
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 5 ส เพื่อ ต.อ.พ.น.
สถานที่เรียน : 443
1.นางวัฒนา เหล็งหวาน
- 50 1
2 Audio Visual
สถานที่เรียน : ห้องโสตฯ
1.นายแดนทัย จำปาบุรี
- - - 25 8
3 Buddisht Chants Pali-Thai-English
สถานที่เรียน : 216
1.นางนวลจันทร์ น้ำยาง
2.นายใหม่ บุญมี
- 50 2
4 Crossword
สถานที่เรียน : 441
1.นางมิ่งขวัญ สุขมาก
2.นางสาวบงกศรัศม์ สุรังคพิพรรธน์
- 50 49
5 E-Sport 4.0
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 6
1.นายชัชวาล เชียงสน
2.นายฟาร์ นุชเนื่อง
3.นายอลงกรณ์ ประสิทธิชัย
- 75 70
6 English Edutainment
สถานที่เรียน : 113
1.นางสาวสุธารัตน์ ผลมีศักดิ์
- 25 7
7 English for Entertainment
สถานที่เรียน : 672
1.นางสาวนชนุช ศุทธาดา
2.นางสาวพเยาว์ ยศชัยภูมิ
3.นางสาววรารัตน์ แซ่จิว
- 75 9
8 English for pleasure
สถานที่เรียน : 647
1.นางสาวสุกานดา ทองตัน
- 25 23
9 English short stories
สถานที่เรียน : 442
1.นางสาวปรียาภรณ์ กะตาก
2.นางวรรณวิสา ศิริจันทะพันธ์
- 50 2
10 English with movies
สถานที่เรียน : 532
1.นางสาวณัฐกฤตา โนนสว่าง
- 25 17
11 English Writing
สถานที่เรียน : 664
1.นางเกวรินทร์ ภิรมย์ญาณ
- 25 3
12 Fun with English
สถานที่เรียน : 527
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาวณัฏฐิณี ประเทืองยุคันธ์
- - - - 25 8
13 Guitar tpn.
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 6
1.นายหฤษฎ์ ทรัพย์อุปถัมภ์
- 25 27
14 Handmade
สถานที่เรียน : 223
1.นางธนิดา ราชจันทร์
- 25 25
15 Law คนเก็บกฎ
สถานที่เรียน : 212
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นายนำพล สาสิงห์
- - - 25 13
16 Math Equation
สถานที่เรียน : 533-534
1.นางสาววิภาดา จันทร์ภิรมย์
2.นางสาวสุภัทรา ทองเปลี่ยน
3.นางสาวอภิชญา ไชยยะ
- 75 9
17 My Math
สถานที่เรียน : 636
1.นางสาวประกิตศรี เผ่าเมือง
- 25 9
18 Physics for Admission
สถานที่เรียน : 635
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นายกิตติศักดิ์ รอดเริง
- - - 25 4
19 Robot.Tpn
สถานที่เรียน : ห้องหุ่นยนต์
1.นางสาวอิสราภรณ์ สนธิสุตโชติภัทร์
2.นายกมล เคลื่อนคล้อย
3.นางสาวปณิชา ธรรมนรภัทร
- 50 49
20 Rubber Power Fly
สถานที่เรียน : 431
1.นายธีรศักดิ์ กรดแก้ว
2.นายออมทรัพย์ ดวงศรี
- 50 4
21 Smart Math
สถานที่เรียน : 657
1.นางสาวนัยเนตร ดงทอง
- 25 22
22 Think brain
สถานที่เรียน : 423
1.นางปิยะวรรณ อินทานนท์
- 25 0
23 TPN คอมพิวเตอร์แคร์
สถานที่เรียน : 624
1.นายเฉลิมชัย ตาระกา
- 25 19
24 Up to me
สถานที่เรียน : ห้องพยาบาล อาคาร 6
1.นางเนาวรัตน์ หน่อแก้ว
- 25 25
25 We love English
สถานที่เรียน : 448
1.นางนงลักษณ์ แย้มคำ
- 25 2
26 กราฟฟิกดีไซน์
สถานที่เรียน : 425
1.นางสาววิไลลักษณ์ หงส์หาญณรงค์
2.นายวิรัตน์ พิมพา
- 50 49
27 กรีฑา-ฟุตซอล
สถานที่เรียน : สนาม
1.นายสมโภชน์ เจริญขำ
- 25 29
28 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สถานที่เรียน : 422
1.นางจตุพร ฉิมมา
- 25 24
29 การ์ตูนวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : 437
1.นางกานต์รวี ผิวนิ่ม
2.นางธันว์ชนก บัวคงดี
3.นางสาวชญาภา พาขุนทด
- 75 9
30 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
สถานที่เรียน : 432
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาวสุจิตรา หนูงาม
2.นางสาวหนึ่งฤทัย ธนูเงิน
- - - - 50 5
31 กินให้ผอม
สถานที่เรียน : 652
1.นางจันทนา อินทร์จันทร์
- 25 28
32 คณิตคิดประดิษฐ์
สถานที่เรียน : 548
1.นางสาวญดาณัฏฐ์ เจนประเสริฐ
2.นางสาวพรนภา กิตติวิภาส
- 50 9
33 คณิตศาสตร์ซูโดกุ
สถานที่เรียน : 658
1.นางสาวสุรีพร หาไมตรี
2.นายพิเชษฐ์ ทิพย์ไธสง
- 50 45
34 คณิตศาสตร์โอลิมปิก
สถานที่เรียน : ห้องโสตฯ อาคาร 6
1.นายบัญชา จันทร์ผา
- 25 26
35 คณิตศิลป์
สถานที่เรียน : 653
1.นางปราณี อบเทศ
- 25 6
36 เคมีโอลิมปิก
สถานที่เรียน : 633
1.นางสาวปวรา อินต๊ะมุด
2.นางสาวพิมณฑ์รัตน์ กลิ่นจันทร์
3.นางสาวเฟื่องลัดดา จิตจักร
4.นายธัญภัสท์ บุญเจือจันทร์
- 75 8
37 งานประดิษฐ์กับกระดาษ
สถานที่เรียน : 222
1.นางธัญธร ทองมาก
- 25 24
38 งานผ้าทำมือ
สถานที่เรียน : 111
1.นางสาวจิตลดา ตันธะสินธุ์
2.นางสาวบุปผา พ่วงปิ่น
3.นางสาวเกศวิไล บรรพต
- 75 16
39 เชียร์ ม.1
สถานที่เรียน : สนาม
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.1
1.นางสาววรางคณา จันทารักษ์
2.นางสาวเพ็ญภัทร เกิดลาภี
3.นายประพันธ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
4.นายโชฏก เรืองผิว
5.นายไพบูลย์ ถนอมทรัพย์
- - - - - 595 0
40 เชียร์
สถานที่เรียน : สนาม
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.5 ที่รับผิดชอบ
1.นายธานัท เดชะศาสวัต
2.นายอัมรินทร์ อินทร์เสนา
3.นายอาทิตย์ เพชรี
- - - - - 150 125
41 ซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
สถานที่เรียน : 427
1.นางสาววิราภรณ์ เจตวัง
2.นายอภิสิทธิ์ เสนาฤทธิ์
- 50 52
42 ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีไทย
1.นายศุภณัฐ นุตมากุล
2.นายไกรสิทธิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์
- 50 29
43 ดนตรีโฟล์คซอง
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 6
1.นายโชคชัย สกุลโพน
- 25 25
44 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคม)
สถานที่เรียน : 521
1.นางสาวประไพศรี ปัญญา
2.นายธีรพงศ์ มีโภค
- 50 43
45 ตัดกระดาษหรรษา
สถานที่เรียน : 435
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางจุฬาพร แก้วเซ่ง
2.นางอัจฉรา เย็นรัตน์
- - - - 50 5
46 ท่องเที่ยวทั่วไทย
สถานที่เรียน : 216
1.นางสาวฑาริกา โคตรวิทย์
- 25 22
47 ท่องโลกกว้าง
สถานที่เรียน : 215
1.นางนันทนา ขุมทอง
- 25 25
48 ทูบีนัมเบอร์วัน 1
สถานที่เรียน : สระว่ายน้ำ
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นายตฤณเศรษฐ์ รัตนรังสฤษฏ์
2.นายเกรียงไกร บัวใหญ่รักษา
- - - - 50 53
49 ทูบีนัมเบอร์วัน 2
สถานที่เรียน : สระว่ายน้ำ
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวณฐอร ฑีฆายุพรรค
- - - 25 22
50 ธนาคารโรงเรียน
สถานที่เรียน : ธนาคารโรงเรียน
1.นางสาวกาญจนา โสภารักษ์
2.นายธีระชัย เจริญต้นตระกูล
- 50 51